Xưởng sản xuất

  03/01/2015

Được thiết kế theo định hướng hiện đại hóa. Các vật dụng máy móc được sắp xếp hợp lý tuân thủ chặt chẽ theo 5S.